Vào lúc 16h ngày 10/9/2019 trường MG Văn Hải đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học nhằm triển khai những kế hoạch, hoạt động của nhà trường trong năm học 2019-2020, nhằm giúp phụ huynh nắm được tình hình hoạt động của các cháu tại trường và bầu ra ban Đại diện cha mẹ học sinh trong năm học này.